کد انتقال به آدرس دیگر همراه تایمر

جاوا

در مقابل var count زمان را به ثانیه وارد کنید
در مقابل redirect آدرس صفحه ای  که میخواهید منتقل شود را وارد کنید

<script type=”text/javascript”>var count = 5;var redirect = “index.php”;
function countDown(){var timer = document.getElementById(“timer”);
if(count > 0){count–;timer.innerHTML = “ثانیه “+count+” “;setTimeout(“countDown()”, 1000);}else{
window.location.href = redirect;}
}</script><body oncontextmenu=”return false”>
<p align=”center”><font face=”tahoma” size=”4″>صبور باشید</font></p>
<p align=”center”><span id=”timer”><script type=”text/javascript”>countDown();</script></span></p>
اشتراک گذاری این صفحه
همچنین:  شناسایی مرورگر با جاوا - Detect browser with java