حذف اعشار در php با توابع round ، ceil و floor

php logo

با توابع round ، ceil و floor در php می توان بخش اعشاری عدد را حذف کرد ( گرد کردن عدد ) اما خاصیت هرکدام با هم فرق دارد

 

round  : به نزدیکترین عدد صحیح گرد می کند .

$number = round (2.99) ;     echo $number ;     ۳
$number = round (2.4) ;       echo $number ;     ۲
$number = round (2.5) ;       echo $number ;     ۳

می توانیم تعیین کنیم تا چند رقم اعشار را نگه دارد و  بقیه را گرد کند

$number = round (2.6762134 , 2) ;       echo $number ;     ۲٫۶۸


همچنین با تعیین تنظیمات از قبل بگوییم رند کردن به سمت پایین تر یا بالا تر باشد

echo round(2.5, 0, PHP_ROUND_HALF_UP);          نتیجه    ۳
echo round(2.5, 0, PHP_ROUND_HALF_DOWN);     نتیجه    ۲

ceil  : به سمت مثبت ترین عدد گرد می کند ( به سمت مثبت بی نها یت )

$number = ceil (2.9) ;       echo $number ;     ۳

$number = ceil (2.1) ;       echo $number ;     ۳

$number = ceil (2.5) ;       echo $number ;     ۳floor  :  به سمت منفی تر گرد می کند ( منفی بی نهایت )

$number = floor (2.9) ;      echo $number ;    ۲
$number = floor (2.1) ;      echo $number ;    ۲
$number = floor (2.5) ;      echo $number ;    ۲

 

اشتراک گذاری این صفحه
همچنین:  آموزش گام به گام PHP