حذف ستون از جدول پایگاه داده Drop column from table database

Drop کردن column از table :

گاهی اوقات جدول را ساختیم و در حال استفاده است ولی بعد از مدتی متوجه می شویم یکی از ستون ها کاربردی ندارد و می خواهیم این ستون را از آن جدول حذف کنیم یا اصطلاحا” Drop کنیم
برای این کار از دستور Alter table استفاده می شود :

MySQL :ALTER TABLE

table_name
DROPcolumn_name;
———————————————————-

SQL Server و Oracle :

ALTER TABLEtable_name
DROP
COLUMNcolumn_name;
 

 

اشتراک گذاری این صفحه
همچنین:  اضافه کردن ستون جدید به جدول Add column to table