عملگرها در php و اولویت آنها

مقایسه عملگرها در PHP

 

مقایسه عملگرهای PHP :

همه ما با عملگرها ( Operators ) آشنایی داریم و کاربر آنها را می دانیم ولی اولویت این عملگرها در زمان اجرای کد ها در php ممکن است برای شما روشن نباشد. در این مطلب عملگرها را معرفی می کنیم و اولویت اجرای آنها و تاثیرشان روی پاسخ نهایی مشاهده می کنیم
اولویت یا تقدم عملگرها :

ابتدا به طور کلی عملگرها را بر اساس اولویت نمایش می دهیم :

 

عملگر نام
 new  ایجاد یک نمونه شی (شی گرائی)
 ( )  پرانتز
 [ ]  شاخص گذاری
 ! ++ —  عملگر نه! افزایشی و کاهشی
 @  توقف خطا
 / * %  ضرب و تقسیم و باقیمانده
 + – .  جمع و تفریق و عملگر الحاقی
 < <= >= >  کوچکتر مساوی ، بزرگتر مساوی ،
 == != === <>  نامساوی و…
 || &&   عملگر AND و OR
 ?:  عملگر سه گانه
 AND XOR OR  عملگرهای منطقی
 ,  جدا کننده


– مثال : خروجی این برنامه چیست ؟
به یاد داشته باشید تقدم ضرب از جمع بیشتر است

 
$result = 2 + 5 * 6 ;
echo $result;      جواب = ۳۲
 

دسته بندی عملگرها در PHP :

۱) عملگرهای محاسباتی :

 

عملگر نام توضیح مثال خروجی
x + y جمع جمع x  و y ۲ + ۲ ۴
x – y تفریق تفریق x و y ۵ – ۲ ۳
x * y ضرب ضرب x و y ۵ * ۲ ۱۰
x / y تقسیم تقسیم x بر y ۱۵ / ۵ ۳
x % y باقیمانده به دست آوردن باقیمانده ۵ % ۲
۱۰ % ۸
۱۰ % ۲
۱
۲
۰
– x منفی عدد منفی – ۲  
a . b الحاقی الحاق کردن دو رشته “Hi” . “Ha” HiHa

۲) عملگردهای نسبت دهی :

این عملگرها ، مقداری را به یک متغیر نسبت می دهند

عملگر معادل با توضیح
x = y x = y x را برابر با y قرار می دهد.
x += y x = x + y x برابر با مقدار خود به علاوه y می شود.
x -= y x = x – y x برابر با مقدار خود به منهای y می شود.
x *= y x = x * y x برابر با مقدار خود ضربدر y می شود.
x /= y x = x / y x برابر با مقدار خود تقسیم بر y می شود.
x %= y x = x % y x برابر با مقدار خود و باقیمانده با y می شود.
a .= b a = a . b دو رشته را الحاق می کند

۳) عملگرهای افزایشی و کاهشی :

عملگر نام توضیح
++ x افزایشی یک واحد به x اضافه می شود.
x ++ افزایشی در ابتدا x بر می گردد سپس اضافه می شود
— x کاهشی x کاهش یافته ، سپس بر می گردد
x — کاهشی x بر می گردد سپس کاهش پیدا می کند

– سوال : تفاوت عملگر X++ با ++X در چیست ؟

X++ یعنی ابتدا یک واحد به X اضافه می شود سپس داخل متغیر دیگر قرار می گیرد

++X یعنی مقدار فعلی X داخل متغیر دیگر قرار می گیرد سپس یک واحد افزایش می یابد

مثال : خروجی این بر نامه چیست ؟

$x =10;
$y =15;
$m = ++x + y++;

در ابتدا مقدار x یک واحد افزایش پیدا می کند و به علاوه مقدار فعلی y می شود (  یعنی ۱۵ ) و در متغیر m مقدار  ۲۶  قرار می گیرد و مقدار خود y  برابر با ۱۶ می شود.

۴) عملگرهای مقایسه ای :

عملگرهای مقایسه ای دو مقدار را با یکدیگر مقایسه می کنند ، این عملگرها بیشتر در دستورت شرطی و تصمیمات مورد استفاده قرار می گیرند.

عملگر نام توضیح مثال
x == y شرط برابر اگر x با y برابر بود ۵==۸ returns false
x === y یکسان بودن اگر x با y برابر بود و همچنین دارای نوع یکسانی بودند. ۵===”۵” returns false
x != y نا مساوی اگر x نامساوی y باشد ۵!=۸ returns true
x <> y نا مساوی اگر x نامساوی y باشد ۵<>8 returns true
x !== y نا مساوی اگر x با y برابر نبود و همچنین دارای نوع یکسانی نودند. ۵!==”۵” returns true
x > y بزرگتر اگر x بزگرتر بود ۵>8 returns false
x < y کوچکتر اگر y بزرگتر بود ۵<8 returns true
x >= y بزرگتر مساوی اگر x بزرگتر مساوی y بود ۵>=8 returns false
x <= y کوچکتر مساوی اگر x کوچکتر مساوی y بود ۵<=8 returns true

۵) عملگرهای منطقی :

این عملگرها یکی از مهمترین علمگرها در زبان های برنامه نویسی است ، این عملگرها به شما اجازه می دهند جزئیات یک برنامه را تغییر دهید و در دستورات شرطی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

عملگر نام توضیح مثال
x and y And اگر هر دو صحیح باشند ، این عبارت صحیح است و گرنه حتی اگر یکی از آن ها صحیح باشد خروجی false می شود x=6
y=3
(x < 10 and y > 1) returns true
x or y Or اگر حداقل یکی از دو متغیر صحیح باشد نتبجه true است ، در غیر اینصورت false است x=6
y=3
(x==6 or y==5) returns true
x xor y Xor اگر تنها x یا فقط y صحیح باشد ، مقدار true می شود x=6
y=3
(x==6 xor y==3) returns false
x && y And اگر هر دو صحیح باشند ، این عبارت صحیح است و گرنه حتی اگر یکی از آن ها صحیح باشد خروجی false می شود x=6
y=3
(x < 10 && y > 1) returns true
x || y Or اگر حداقل یکی از دو متغیر صحیح باشد نتبجه true است ، در غیر اینصورت false است x=6
y=3
(x==5 || y==5) returns false
! x Not اگر x صحیح نباشد ، عبارت true می شود x=6
y=3
!(x==y) returns true

۶) عملگر سه گانه :

عملگرهای سه گانه با علامت سوال (؟) مشخص می شوند روش استفاده از این عملگر بدین صورت می باشد :

$age = 15;
$compare = $age > 14 ? ‘young’ : ‘child’ ;

 

این شرط چک می کند که اگر سن شما بزرگتر از ۱۵ سال بود مقدار متغیر compare را برابر با young قرار می دهد در غیر اینصورت مقدار متغیر برابر با child می شود.

 

اشتراک گذاری این صفحه
همچنین:  حذف اعشار در php با توابع round ، ceil و floor

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.