محاسبات ریاضی و فرمول های اکسل Excel functions

فرمول های اکسل Excel functions

تولید اعداد تصادفی در برنامه اکسل :

شاید دوست داشته باشید که در یک پژوهش و انتخاب چند نمونه از روش تصادفی استفاده نمایید. پس از دادن شماره به سوژه ها می توانید از دستور RAND استفاده نمایید.

۱٫ دستور =RAND() این دستور شماره های تصادفی بین ۰ و ۱ ارائه می نماید . با زدن دگمه F9 هر بار شماره تازه می دهد .

۲٫ دستور RAND()*100= این دستور شماره های تصادفی بین ۰ و ۱۰۰ ارائه می دهد .

۳٫ دستور RANDBETWEEN(1;500)= این دستور شماره تصادفی بین ۱ و ۵۰۰ ارائه می دهد .

۴٫ اعداد تصادفی بین دو عدد

=RAND()*(B-A)+A

۵٫ تولید اعداد صحیح تصادفی

=INT((RAND()*1000))

دستور COMBIN :

دوست دارید تعداد حالتهای دو نفره از ۱۰ نفر را محاسبه نمایید ، اکسل با دستور COMBIN این کار را برایتان انجام می دهد.

فرمول محاسبه : =COMBIN(10;2)

محاسبه لگاریتم :

برای محاسبه لگاریتم در مبنای ده از دستور (۱۰۰=LOG( استفاده نمایید. برای محاسبه لگاریتم ۱۰ در مبنای ۲ دستور (۱۰;۲=LOG( را بنویسید.

محاسبه جذر یک عدد :

از دستور (۱۰=SQRT( استفاده نمایید.

دستور SUMIF :

در بین یک سری از اعداد می خواهید مقادیر تعریف شده را با هم جمع نمایید. برای مثال می خواهید مقادیر بیشتر از ۱۵ را جمع نمایید . برای این محاسبه دستور

=SUMIF(B2:B50;”>15”)

را بنویسید. شاید بخواهید مقادیر مربوط به شخصی خاص را در یک ستون دیگر جمع نمایید ، برای این کار از دستور


=SUMIF (A1:A50;”HASAN”;B1:B50)

استفاده نمایید.

دستور SUMIFS :

گاهی لازم می شود در یک ستون مقادیری با معیارهای تعریف شده برای داده های موجود در ستونهای دیگر را با هم جمع نمایید. فرض نمایید مقادیری از ستون A را می خواهید جمع نمایید که مقادیر متناظر آنها در ستون B بیشتر از ۱۰ و در ستون D کمتر از ۵ باشد . برای انجام این محاسبه از دستور


=SUMIF(A1:A20;B1:B20;”>10”;D1:D20;”<5”)

استفاده نمایید.

دستور POWER :

برای به دست آوردن نتیجه ۱۵ به توان ۱۶ از دستور =POWER(15;16) استفاده نمایید.

دستور SUMX2MY2 :

این دستور تفاضل مجذورات ستون X و ستون Y را با هم جمع می نماید. برای این محاسبه از دستور

=SUMX2MY2(A1:A20;B1:B20)

استفاده نمایید.

دستور SUMX2PY2 :

این دستور جمع مجذورات ستون X و ستون Y را با هم جمع می نماید. برای این محاسبه از دستور

=SUMX2PY2(A1:A20;B1:B20)

استفاده نمایید.

محاسبه شاخصهای مرکزی و پراکندگی در برنامه اکسل :

برای محاسبه میانگین و انحراف معیار یکسری داده می توانید از برنامه اکسل استفاده نمایید. ابتدا در یک پرونده تازه اکسل داده ها را در یک ستون وارد کنید. خانه مورد نظر خود برای قرار دادن مقدار شاخص را انتخاب نمایید. از منوی Formulas شاخص Average  و یا STDEV را انتخاب کنید. سری اعداد خود را انتخاب و Enter  را کلیک نمایید .

محاسبه میانگین و انحراف معیار به کمک نرم افزار اکسل:

۱٫ ابتدا اعداد مورد نظر خود را در یک ستون در نرم افزار اکسل وارد نمایید.

۲٫ اعداد نوشته شده را انتخاب نمایید.

۳٫ Insert Function را در منوی Formulas کلیک نمایید.

۴٫ Average و یا STDEV را انتخاب نمایید.

۵٫ در خانه ای که می خواهید نتیجه محاسبه در آن قرار بگیرد ، کلیک نمایید.

۶٫ در پنجره ظاهر شده محدود اعداد دلخواه خود را انتخاب نمایید.

۷٫ میانگین و یا انحراف معیار در جای مورد نظر ثبت می شود.

اشتراک گذاری این صفحه
همچنین:  دستور Conditional Formatting در نرم افزار اکسل