ساخت جدول در sql

CREATE TABLE

عبارت Create یک فرمان DDL در SQL است که برای ایجاد یک شیء در پایگاه داده استفاده می شود. احتمالا معمول ترین فرمان Create فرمان CREATE TABLE است.

CREATE TABLE اجازه ایجاد شمای یک جدول را می دهد. فرم کلی آن به صورت زیر است:

CREATE TABLE tablename (
colname  datatype  coloptions,
colname  datatype  coloptions
);
افزودن کلید id به جدول :
شما می توانید برای داده های خود کلید id قرار دهید . کلید id  توسط خود DBM به صورت یک عدد صعودی ( ascend )  و پیشرونده و در حال رشد ( AUTO_INCREMENT  ) بالا می رود که شما می توانید آن را تنظیم کنید.
مقدار AUTO_INCREMENT را می توانید مقدار دلخواه خود قرار دهید . این عدد به صورت پیش فرض ۱ است .
در این جدول ما کلید اصلی PRIMARY KEY را id قرار دادیم
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `student` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`name` varchar(1000) COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL,
`family` varchar(1000) COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL,
`age` float NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_persian_ci AUTO_INCREMENT=1 ;

شایان گفتن است  برای جلوگیری از تکرار و خطاهای بعدی در جدول می توان زمان ساختن جدول IF NOT EXISTS را به Create table افزود
هر سطر یک فیلد جدول را مشخص می کند. تعریف هر فیلد شامل نام، نوع داده و اطلاعات اضافی مربوطه می تواند باشد. سطرها با کاما (,) از هم جدا می شوند.

نوع های داده مختلفی در یک DBMS وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

CHAR(n) . رشته کاراکتری ASCII با طول ثابت n کاراکتر
VARCHAR(n) . رشته کاراکتری ASCII با طول متغیر با حداکثر n کاراکتر
NVARCHAR(n) . رشته کاراکتری Unicode با طول متغیر با حداکثر n کاراکتر
• INT . عدد صحیح (زیرمجموعه متناهی از اعداد صحیح که وابسته به ماشین است)
• SMALLINT . عدد صحیح کوچک (زیرمجموعه وابسته به ماشین از نوع صحیح)
DECIMAL(p,d) . عدد ممیز ثابت، با دقت تعریف شده p رقم و با d رقم در سمت راست ممیز
• REAL,DOUBLE precision . اعداد ممیزشناور با دقت مضاعف (وابسته به ماشین)
FLOAT(n) . عدد ممیز شناور با دقت تعریف شده حداقل n رقم
• DATE . تاریخ با فرمت day/month/year

در انتهای هر ستون می توان اطلاعات اضافی داشت. معمول ترین آنها عبارتند از:

PRIMARY KEY یعنی این فیلد کلید اصلی است
NOT NULL یعنی این فیلد باید مقداری داشته باشد و نمی تواند تهی باشد
REFERENCES othertable (primarykeyname) یعنی این فیلد یک کلید خارجی است که در جدول دیگری کلید اصلی است

در انتهای تعریف می توان اطلاعات اضافی دیگری را داشت. برای نمونه:

PRIMARY KEY (column1,column2,…) اگر جدول کلید اصلی ترکیبی دارد باید آنرا در انتهای تعریف مشخص کنید.
FOREIGN KEY (column1,column2,…) REFERENCES othertable اگر جدول ارتباطی با جدول دیگر دارد که یک کلید ترکیبی دارد بنابراین ستون های این جدول که کلید های خارجی هستند باید به این صورت لیست شوند.

اشتراک گذاری این صفحه
همچنین:  حذف جدول Table و حذف یک دیتابیس به طور کامل

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.