کد رفرش یا انتقال صفحه بعد از مدتی معین

جاوا

کد رفرش صفحه بعد از مدتی معین :

جلوی قسمت var URL به جای http://bcode.ir صفحه ای که رفرش ( بارگزاری مجدد ) میشه  را بنویسید که می تواند همان صفحه یا صفحه دیگر باشد . اگر میخواهید در همان صفحه بماند باید همان آدرس را اینجا هم وارد کنید

تغییر زمان رفرش هم با تغییر عدد مقابل  var speed انجام می شود که بر حسب میلی ثانیه است

<script language=”Javascript”>
var URL   = “http://bcode.ir”
var speed = 5000
function reload() {
location = URL
}
setTimeout(“reload()”, speed);
</script>

————————————————————

setTimeout ( function () {   window.location.href= http://bcode.ir;  } , ۵۰۰۰ );

————————————————————

اگر از php استفاده می کنید این دستورات در php :

header( “refresh:5;url=test.php” );

و یا بدون زمانبندی :

header (“location:test.php”);

اگر نمی خواهید از جاوا استفاده کنید :

<meta http-equiv=”refresh” content=”3;url=http://bcode.ir”>

مقدار  content تعیین می کند چند پانیه بعد رفرش انجام شود و url هم آدرس انتقال است .

اشتراک گذاری این صفحه
همچنین:  شناسایی مرورگر با جاوا - Detect browser with java