حذف اعشار در php با توابع round ، ceil و floor

با توابع round ، ceil و floor در php می توان بخش اعشاری عدد را حذف کرد ( گرد کردن عدد ) اما خاصیت هرکدام با هم فرق دارد   round  :... ادامه مطلب »