کد دکمه چاپ پرینت print بخشی از صفحه یا تمام آن

کد دکمه چاپ ( پرینت print ) بخشی از صفحه یا تمام آن حتماً برایتان پیش آمده که برای پرینت آسان صفحه بدون استفاده از کلیدها CTRL+P یک دکمه پرینت در قسمتی... ادامه مطلب »